Brussels Energiepact tegen energiearmoede deze winter

one.brussels stelt 6 concrete acties voor waardoor niemand wakker hoeft te liggen van een energiefactuur

De energiecrisis slaat ongekend hard toe in Brussel. Na een covidcrisis, die de bestaande ongelijkheden verder op de spits dreef, is er nu een snel stijgende inflatie. Het leven is de laatste tijd duurder geworden en de energiecrisis doet daar een schep bovenop. Steeds meer huishoudens worden elke dag voor keuzes geplaatst in hun essentiële basisbehoeften. Eten kopen of je huis verwarmen? Keuzes waarvan we anno 2022 niet kunnen tolereren dat mensen ze moeten maken. 

one.brussels-Vooruit trekt daarom aan de alarmbel en stelt een pakket aan maatregelen voor om op korte termijn de Brusselaar met meer zekerheid en minder zorgen deze winter tegemoet te laten gaan. Ook moeten we nù al lange termijnplannen maken om ervoor te zorgen dat de ecologische transitie op een eerlijke en solidaire manier gebeurt, zodat elke Brusselaar er de vruchten van plukt.  De bestaande premies voor isolatie, renovatie en hernieuwbare energie zijn vandaag bijvoorbeeld te veel gericht op mensen die al kapitaal hebben en te weinig op zij die niet mee kunnen.

Els Rochette (one.brussels):

"De huidige energie- en inflatiecrisis drukt een groot deel van de Brusselaars in de armoede. Ook veel werkende Brusselaars gaan moeite hebben om hun rekeningen nog te betalen deze winter. Wat ons betreft mag niemand wakker liggen van een energierekening! Daarom doen we een zestal concrete voorstellen die op korte termijn het verschil kunnen maken voor de Brusselaars die anders in de financiële problemen komen." 

Ingrijpen op korte termijn: een energiepact met 6 concrete voorstellen 

one.brussels-Vooruit legt een aantal extra crisismaatregelen op tafel om de Brusselaar minder zorgen en meer zekerheid te geven tijdens deze energiecrisis.

 1. Het mandateren van een specifieke energiecrisismanager die de regie in handen neemt en rechtstreeks rapporteert aan de Minister-President, en daarbij nauw samenwerkt met de bevoegde ministers (Minister van Energie, Minister van Gezondheid en Welzijn, Staatssecretaris van Economische Transitie, Staatssecretaris voor Huisvesting). Deze crisismanager heeft een dubbel mandaat:
  • Het inventarisen en samenbrengen van actoren, maatregelen en bestaande initiatieven, en dit zowel op gewestelijk als lokaal niveau;
  • Het maken van nieuwe beleidsvoorstellen, en het stimuleren van samenwerking en uitwisseling van goede praktijken.
 2. Het direct verlagen van de elektriciteits- en aardgasfacturen. Bovenop de maatregelen van de federale regering om de energiefactuur te verlagen kan de Brusselse regering de distributienettarieven van Sibelga, die iedereen betaalt via zijn of haar elektriciteits- en/of aardgasfactuur, op korte termijn verminderen met 92 miljoen euro, of zo’n 170 € per gezin per jaar. Dit kan door de teveel betaalde tarieven in het verleden (30 M€) terug te geven, de ‘wegenisbelasting’ te schrappen (35 M€) en de kosten voor openbare verlichting (27 M€) te schrappen. De energiefactuur is geen belastingsbrief. Als overheden geld nodig hebben voor belangrijke openbare taken moeten ze die financieren uit algemene middelen, niet uit verdoken belastingen op basisproducten als elektriciteit of aardgas.     
 3. Het lanceren van quick win teams die ingezet worden in Brusselse wijken om deur aan deur te gaan en zo niet alleen te sensibiliseren (informatieve flyers over energiebesparing), maar bovenal op vrijblijvende en kosteloze basis kritieke punten van energieverlies in kaart te brengen (geen timer op boiler, gaten in de muur, niet geïsoleerde verwarmingsbuizen, …), en vervolgens met akkoord van de bewoner binnen een termijn van 14 dagen de nodige aanpassings- en herstellingswerken te doen. Dergelijke quick wins kunnen een energiefactuur gemakkelijk met honderden euro’s op jaarbasis laten dalen. 
 4. Verder pleiten we voor een bevriezing van de huurindex voor alle huurpanden over de eerste 700 euro huur per maand. Hierdoor zullen de Brusselaars die in een huurhuis wonen met maandelijkse huurprijs tot 700 euro, de laatstgekende mediane huurprijs, niet geconfronteerd worden met een indexatie. Iedereen met een huurprijs van meer dan 700 euro per maand, betaalt alleen een indexatie over het bedrag boven deze 700 euro. Voor elk inwonend kind wordt deze grens met 50 euro verhoogd om zo rekening te houden met de gezinssituatie. Door deze tijdelijke bevriezing van huurindex tot 700 euro sparen hurende Brusselaars maximaal 840 euro op jaarbasis uit en ontzien we degene met een lage huurprijs relatief het meest.  
 5. Alle Brusselaars die moeite hebben om hun factuur te betalen moeten kunnen aankloppen bij het OCMW voor steun. Daarvoor moet 1 gezamenlijk digitaal energieloket voor heel Brussel worden ingesteld. Ook moet er een grote sensibiliseringscampagne gestart worden. Niemand mag onnodig wakker liggen van zijn onbetaalde energiefactuur. Er is al twee keer 10 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Brusselse Regering, bedoeld voor Brusselaars die normaal geen recht hebben op sociale ondersteuning, maar nu in problemen geraken door een hoge energiefactuur. Dit bedrag moet indien nodig verder aangevuld worden, om zo alle Brusselaars met betalingsproblemen te helpen.  
 6. Ondertussen moeten we voluit voor ambitieuze klimaatdoelstellingen gaan. Dit kan enkel slagen als de energietransitie rekening houdt met iedereen. We hebben daarom solidaire en herverdelende maatregelen nodig, die tegelijkertijd de focus verleggen van een individuele verantwoordelijkheid naar een collectieve verantwoordelijkheid.
  • Daarom vragen we een aangepaste dienstverlening voor de renolutionpremies voor de laagste inkomenscategoriën. Ambtenaren krijgen de taak om te helpen bij het samen stellen van de dossiergegevens en staan de Brusselaar actief bij in het maken van voorstellen en het vervolledigen van een aanvraag. Renovaties dienen voorgefinancierd te worden door de overheid voor de laagste inkomenscategorieën, rekening houdend met het subsidieerbare bedrag van de uit te voeren werken.
  • Daarnaast moet de overheid op wijkniveau collectieve renovatie-initiatieven nemen waarbij zowel de projectvoorstelling, het aanduiden van aannemers, de administratieve afhandeling en de subsidiëring volledig ambtelijk geïnternaliseerd worden, in samenspraak met de particperende bewoners. Een betaalbaar evenwicht dient daarbij opgezocht te worden tussen de duurzaamheid en kostprijs van de materialen enerzijds, en de betaalbaarheid en realiseerbaarheid van de werken anderzijds.
  • De jobmarkt dient sterk geheroriënteerd te worden op de economie van energieduurzaamheid en transitie. VDAB Brussel en Bruxelles Formation dienen daarom in hun opleidingsaanbod versterkt in te zetten op de energietransitiesector. Samen met sociale partners moeten we de aantrekkelijkheid van de bouwberoepen vergroten. Het opleidingsinkomen dat men deze legislatuur nog wil invoeren kunnen differentiëren in hoogte naargelang de opleiding toeleidt naar knelpunt- en toekomstberoepen.
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel