'Nood aan observatorium tegen pesten en tweetalig Brussels meldpunt'

RVG-voorzitter Fouad Ahidar getuigt over eigen pestervaringen en vraagt meer actie

Aan de vooravond van de week tegen pesten ondervroeg Fouad Ahidar (one.brussels), voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC-collegelid Sven Gatz. Ahidar werd op school lang gepest en weet hoe moeilijk het is hierover te praten. Er zijn vandaag hoopgevende signalen dat het pestgedrag vermindert, zo daalde het aantal leerlingentrajecten van het CLB als gevolg van pesten van 65 in 2015 tot 23 in 2018. Volgens Fouad Ahidar blijft het probleem te groot en kan de aanpak in Brussel nog systematischer door het oprichten van een observatorium tegen pesten, een meertalig Brussels meldpunt, en duidelijke sanctionerende en remediërende acties.

De voorbije maanden werd België opgeschrikt door verschillende zelfmoorden van tieners na pestgedrag. De verschrikkelijke tip van een grote ijsberg: pesten blijft een hardnekkig probleem in onze scholen. Soms gebeurt het open en bloot, even vaak is het pesten subtieler of minder zichtbaar doordat het online gebeurt. Fouad Ahidar werd als kind zelf gepest: 

“Ik durfde niets zeggen aan mijn ouders of mijn omgeving en werd daardoor jaren aan stuk gepest. Ik herinner me het verdriet en de radeloosheid nog alsof het gisteren was. Mijn ouders hebben het pas ontdekt door de vuile strepen die ik altijd op mijn gezicht had doordat ik met mijn handen, die vuil waren van het knikkeren, de tranen wou wegvegen voor ik thuis kwam.”

Volgende week begint de week tegen het pesten. Fouad Ahidar ondervroeg daarom collegelid Sven Gatz over cijfers over en acties. Uit de antwoorden bleek dat er weinig cijfers zijn over het pesten op Brussels (Nederlandstalige) scholen. Vaak wordt ‘pestgedrag’ niet als een aparte categorie opgenomen bij bijvoorbeeld time-outtrajecten of psychosociale doorverwijzing door CLB’s of de jongerenadviescentra van de CAW’s. Het collegelid stipte aan dat het aantal punten waar gepeste jongeren terecht kunnen groeit, van de vertrouwenspersoon op school tot de jongerentelefoon AWEL, en benoemde enkele goede voorbeelden zoals de herstelgesprekken van de VGC-school Kasterlinden. Een grootschalige bevraging van de UGent en het Agentschap Zorg wijst dan weer op dalend pestgedrag onder Vlaamse jongeren. Ook in Brussel zijn er hoopvolle signalen: het aantal individuele leerlingentrajecten dat het CLB opstartte als gevolg van pesten daalde van 65 in 2015 tot 23 in 2018.

Fouad Ahidar: 

“Het doet deugd om te horen dat er een daling lijkt ingezet van pestgedrag. Tegelijk is elk geval er één te veel en hoor ik nog te vaak verhalen over jongeren en ouders die met de handen in het haar zitten. We mogen pas op onze lauweren rusten als pesten totaal not done wordt.”.

Fouad Ahidar stelt voor een versnelling hoger te schakelen en schuift enkele concrete pistes naar voren: 

“We hebben vandaag te weinig zicht op het aantal gevallen of de psychologische en andere effecten van pestgedrag. Meten is weten. De verschillende bevoegde instanties in Brussel kunnen een observatorium tegen het pesten in het leven roepen. Daarbij moeten we de grenzen tussen het Franstalig of Nederlandstalige onderwijs of tussen de onderwijs- en vrijetijdsomgeving overstijgen. Dat kunnen we ook doen door één laagdrempelig meldpunt, een groen nummer, waar alle Brusselse jongeren in meerdere talen terecht kunnen, in samenwerking met o.a. AWEL en het kinderrechtencommissariaat. We kunnen ook sterkere begeleiding en vorming voorzien voor schoolteams, die vandaag al onder enorme druk staan en voor wie het omgaan met pestgedrag moeilijk en emotioneel zwaar is. Tenslotte moeten we het arsenaal aan sanctionerende en remediërende acties onder de loep nemen: herstelgesprekken en psychosociale doorverwijzing dienen de norm te worden, maar we moeten ook kijken naar duidelijkere tuchtmaatregelen en een actievere rol voor de inspectie om de Sociale veiligheid op een school te monitoren.”

Fouad Ahidar:

Pesten tekent levens. We moeten dit debat blijven voeren, ook na de week tegen pesten. Met politici maar vooral met experten en ervaringsdeskundigen. Ik wil de volgende maanden vanuit de Raad van de Vlaamse Gemeenschap werken aan concrete acties tegen pesten, die we zullen bundelen in een resolutie tegen pesten voor dit parlement.”

 

Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel