'Pesten kan niet vier maanden wachten en moet vanaf dag één worden aangepakt'

Fouad Ahidar stelt voor om de week tegen pesten in september in plaats van februari te organiseren

Pesten op school blijft een onderschat probleem. De gevolgen kunnen tragisch zijn: zelfmoord, zware depressie, vroegtijdig schoolverlaten. Mensen dragen de wonden vaak hun hele leven lang mee. Fouad Ahidar  (one.brussels) vroeg daarom in de Raad van de VGC aan collegelid Sven Gatz naar zijn aanpak van pesten op de Brusselse scholen. Gatz gaf in zijn antwoorden aan met zijn Vlaamse collega's te gaan onderzoeken of de week tegen pesten niet beter aan het begin van het schooljaar in september georganiseerd kan worden.  

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Het bespotten, beledigen op sociale media, slaan, afpersen en vernederende spelletjes op lagere en middelbare scholen blijft doorgaan, ondanks de vele goede bedoelingen en campagnes. De vraag is dus wat we meer kunnen doen. Wat we meer moeten doen om onze kinderen te beschermen."

Recent onderzoek van de KULeuven wijst op de cruciale rol van leerkrachten. Van hen wordt verwacht dat zij pesten voorkomen en oplossen. Maar ze missen vaak de tools en opleiding om met deze zeer complexe situaties om te gaan. Daarbovenop is dit opnieuw een verwachting bovenop het al uitdijende takenpakket van leerkrachten. Opleidingen moeten toekomstige leerkrachten expliciet gaan leren hoe ze pesten kunnen identificeren en signaleren. Daarnaast moet er een klimaat gecreëerd worden waarin leerkrachten durven toe te geven dat er in hun klas gepest wordt. Uit de Teachers4victims studie gaf 77 procent van de meer dan duizend Vlaamse leerlingen in het vierde tot zesde leerjaar aan dat leerkrachten veel kunnen doen om pesten te verminderen. 

Fouad Ahidar (one.brussels):

"Het kan helpen om meer aandacht voor pesten te hebben aan begin van het schooljaar. Door direct in september een actie tegen pesten organiseren en niet in het midden van het schooljaar, zoals nu de week tegen pesten in februari. Dan is het kwaad vaak al geschied, zijn de groepen gevormd en kan pestgedrag haar plaats hebben gevonden in de klas. Laten we ervoor zorgen dat we een schooljaar beginnen met duidelijke richtlijnen over hoe we pesten moeten bestrijden en vermijden. Voor zowel leerlingen als leraren." 

Collegelid Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs, gaf dat hij wil overleggen met zijn collega's van de Vlaamse regering over het verplaatsen van de week tegen pesten van februari naar september. Daarnaast sprak hij zijn voornemen uit om de suggesties van Fouad Ahidar voor een betere aanpak tegen pesten te gaan onderzoeken. Volgens Fouad Ahidar kunnen de volgende acties helpen om de strijd tegen pesten in Brussel te winnen:

  • De verschillende bevoegde instanties in Brussel kunnen een observatorium tegen het pesten in het leven roepen. Daarbij moeten we de grenzen tussen het Franstalig of Nederlandstalige onderwijs of tussen de onderwijs- en vrijetijdsomgeving overstijgen;
  • Er moet 1 laagdrempelig meldpunt komen, een groen nummer, waar alle Brusselse jongeren in meerdere talen terecht kunnen, in samenwerking met o.a. AWEL en het kinderrechtencommissariaat;
  • Door sterkere begeleiding en vorming te voorzien voor schoolteams, die vandaag al onder enorme druk staan en voor wie het omgaan met pestgedrag wat moeilijk en emotioneel zwaar werk is;
  • En het arsenaal aan sanctionerende en remediërende acties binnen de scholen onder de loep te nemen: herstelgesprekken en psychosociale doorverwijzing dienen de norm te worden, maar we moeten ook kijken naar duidelijkere tuchtmaatregelen en een actievere rol voor de inspectie om de Sociale veiligheid op een school te monitoren.
Over one.brussels

one.brussels
Eikstraat 14-16
1000 Brussel